Dakawa Jazz | Imonti Jazz Band & Malayisha Jazz Band

You don't want to miss this powerful lineup!

20:30 - 21:30 | Imonti Jazz Band

22:30 - 23:30 | Malayisha Jazz Band

About the Artists

The Imonti Jazz Band

The Imonti Jazz Band was established in East London in 1989. The group were part of African Culture, and were inspired by Zola Lali. The band name represents the city's pride. Their flexibility of performing anywhere, anytime, and warmly welcoming collaborations with other musicians has allowed them to grow in numbers and gain exposure as a band. Through much hard work and consistency the band boomed in 2004. The started performing at different functions for esteemed persons including former president Jacob Zuma, and others such as Mr. Dan Pasiya, and Mrs. Mlambo Ngcuka. The band has also been on stage at events such as the National Arts Festival, Buffalo City Summer Festival, Hogsback Xmas in July, Black Lawyers Association, workers' parties, and business functions.

 

Imonti Jazz Band yasekwa ngo-1989 liqela lombutho waseMonti elibizwa i-African Culture njengombono kaZola Lali. Igama lebhendi limele bona njengeqhayiya lesixeko. Sathatha ezona mvumi zibalaseleyo zaseMonti ukuseka iokhestra. Ukukwazi kwethu ukucula naphi na, nanini na, nokwamkela kwethu ngezandla ezifudumeleyo ezinye iimvumi kuye kwasenza sakhula ngokwamanani saza saziwa njengeqela. Ngokusebenza nzima nangokungaguquguqukiyo eli qela liye laduma kwaye laphumelela ngo-2004. Laqala ladlala kwimisebenzi eyahlukeneyo yabantu ababekekileyo abafana nowayesakuba ngumongameli weli uMnu. Jacob Zuma, nabanye abanjengo uMnu. Dan Pasiya, noNksk. Mlambo Ngcuka. Nakwimisitho efana noMnyhadala wezobuGcisa weSizwe, eBuffalo City Summer Festival, eHogsback Xmas in July, uMbutho wamaGqwetha aMnyama, amatheko abasebenzi, kunye namatheko oshishino.

 

Umbono wethu njengeqela kukunciphisa ulwaphulo-mthetho kwilizwe lethu ngokuxhobisa ulutsha lwethu ngezakhono zokulukhupha ezitalatweni. Sisebenzisana neZiko lobuGcisa laseMdatsane kwaye singathanda ukwenza ngaphezulu kunoku. Ukwenza oko sidinginga abaxhasi-mali. Imonti Jazz Band iya kuluxabisa ngonaphakade uncedo lwakho kulo mba.

 

Malayisha Jazz Band

The Malayisha Jazz Band was established in 2009 in Mvumelwano Qumbu by Sonwabo Cutalele and his two sons. They started playing at events around that area including weddings, traditional events, Mtata Casino, and local festivals. The band members include Sonwabo Cutalele (director, composer, and lead guitarist), Zolile Mgqatsa (bass guitarist), Mr Wellem (saxophonist), Siphelele Mgqatsa (drumist), and Nomxolisi Madlavu (keyboard player).

 

IMalayisha Jazz Band yasekwa ngo-2009 eMvumelwano Qumbu nguSonwabo Cutalele kunye noonyana bakhe ababini. Baqala ukudlala kwimisitho kula nginqi baza baya kudlala emitshatweni, kwinisitho yesintu, eMtata Casino, nakwiminyhadala yasekuhlaleni. Amalungu eqela aquka uSonwabo Cutalele (umkokeli, umqambi, nomdlali wesiginci ophambili), uZolile Mgqatsa (umdlali wesiginci sebhesi), uMnu Wellem (umdlali we-saxophone), uSiphelele Mgqatsa (imbethigubu), kunye noNomxolisi Madlavu (umdlali wekhibhodi).

  • Venue: Thomas Pringle
  • Location: Monument Building
  • Ticket price: ZAR 120.00
  • Programme type: EC Showcase
  • Genre: Jazz
  • Duration: 3 hours
  • Ages: ALL AGES

There are no performances for this show.